1. โครงการพัมนาเว็บไซต์เพื่อองค์กรการกุศล (มูลนิธิ)

    ในการจัดทำเว็บนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้การการดำเนินการเกี่ยวกับมูลนิธิ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครชาวต่างชาติ ที่ถือวีซ่า NON-O เข้ามาในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่ออาสาสมัครมูลนิธิแบบใหม่
Download PDF File ...
|

ส่วนนี้เป็นพื้นเก็บไว้ให้กับ พมจ. รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนนี้เป็นพื้นเก็บไว้ให้กับ จัดหางาน รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูล-เอกสาร ตม.

ขั้นตอนการขอ Non O

1. ให้กรรมการมูลนิธิฯ ประชุมเพื่อรับอาสาสมัคร กำหนดตำแหน่งและลักษณะงาน
2. มูลนิธิฯ ออกหนังสือถึงสถานฑูตไทย ในเขตที่อาสาสมัครต้องการไปขอ Non O
3. เตรียมเอกสารและจัดส่งให้กับอาสาสมัครเพื่อไปยื่นต่อสถานฑูตไทยในเขตพื้นที่ ที่อาศัยอยู่
4. เมื่อเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยให้แจ้งที่พักอาศัย ให้เรียบร้อย (ตามกฎหมายระบุว่าต้องแจ้งภายใน 24 ชม.)

เอกสารประกอบคำขอ
ขั้นตอนการต่อ 90 วัน

1. เมื่อได้วีซ่า Non O เข้ามาให้พาอาสาสมัครไปดำเนินการขอ Workpermit ให้เรียบร้อย

....................................

2. มูลนิธิฯ และอาสาสมัครจัดเตรียมเอกสาร
3. รับบัตรคิวเพื่อต่ออายุวีซ่า
4. ประทับตรา 1 เดือนและนัดฟังผลเพื่อต่ออีก 2 เดือนเป็น 90 วัน
หมายเหตุ: สามารถมาต่อก่อนหมดอายุ 45 วัน // Over Stay ปรับวันละ 500 บาท

เอกสารประกอบคำขอ
ขั้นตอนการต่อวีซ่า 1 ปี

1. ดำเนินการขอหนังสือรับรอง 1 ปี จาก พมจ. หลังต่อ 90 วันครั้งที่ 2
2. มูลนิธิฯ และอาสาสมัครจัดเตรียมเอกสาร
3. รับบัตรคิวเพื่อต่ออายุวีซ่า
4. ประทับตรา 1 เดือนและนัดฟังผลเพื่อต่ออีก 2 เดือนเป็น 90 วัน
หมายเหตุ: สามารถมาต่อก่อนหมดอายุ 45 วัน // Over Stay ปรับวันละ 500 บาท // อาสาสมัครที่เคยได้ 1 ปีแล้ว การต่อทุกครั้งจะต้องมีหนังสือรับรองจาก พมจ.ถ้าไม่มีทาง ตม.จะไม่อนุญาตให้ต่อ

เอกสารประกอบคำขอ
ขั้นตอนการรายงานตัว 90 วัน

1. ให้อาสาสมัครเตรียมเอกสาร
2. รับบัตรคิวเพื่อต่ออายุวีซ่า
3. ตม.ประทับตรารับแจ้งและออกใบนักหมายครั้งต่อไป
...................................
การฟังผลต่ออายุวีซ่า 90 วัน สามารถมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่มูลนธิฯ ไปดำเนินการแทนอาสาสมัครได้ตามวันอายุของวีซ่า
สาเหตุเนื่องจากเวลาที่ไปต่ออายุ 90 วัน ตม.จะประทับตราให้แค่ 30 วันก่อนเพื่อตรวจสอบประวัติอาสาสมัคร

เอกสารประกอบคำขอ

เอกสารของผู้ติดตามอาสาสมัคร

ลำดับ เอกสารประกอบการขอจดหมายรับรอง
1 สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) ทุกหน้าที่มีตราประทับ พร้อมรูปถ่าย 4x6 cm.
2 เอกสารอ้างอิงความสำพันธ์กับอาสาสมัคร เช่น ใบสมรส , ใบเกิด
3 หนังสือรับรองจากสถานฑูต

ข้อมูลและเอกสารการขอหนังสือรับรับรอง

จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ เอกสารประกอบการขอจดหมายรับรอง Download Form
1 แบบคำขอ อสม. 1 พร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2 แบบรายงาน อสต. 3
3 สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีรายการและใบอนุญาตทำงาน
4 รายงานการปฏิบัติงานประจำปี (รูปเล่ม)
เอกสารของมูลนิธิ
5 สำเนาใบจัดตั้งมูลนิธิ มน.3 , มน.4,ใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็ก(กรณีดูแลเด็ก)
6 สำเนาเอกสารประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้มีอำนาจสูงสุด
7 ข้อบังคับมูลนิธิ, แผนที่ตั้ง,รูปถ่ายสำนักงาน,แผนผังมูลนิธิ, รายงานประจำปีมูลนิธิ
8 รายชื่ออาสาสมัคร
9 หนังสือรับรองความประพฤติของอาสาสมัคร ว่าไม่มีค่าตอบแทน
10 แบบบันทึกถ้อยคำ

ข้อมูลและเอกสาร
การขอใบอนุญาตทำงานให้กับอาสาสมัคร


ลำดับ เอกสารหรือแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบคำขอ PDF File Word File
1 แบบคำขอ ตท. 1 (เวลามารับใบอนุญาตทำงานให้พาอาสาสมัครมาด้วย พร้อมเงิน 3,000 บาท/ 1 ปี หรือ 6,000 บาท/2 ปี)
2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 4 รูป ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้มเห็นฟัน
( เขียนชื่ออาสาสมัครหลังรูปทุกใบ ) Photo 1 " ½ ( 4 photos do not wear glasses do not wear a hat and do not smile.
3 แบบหนังสือรับรองการจ้าง
4 สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือแบบรับรองการศึกษาของอาสาสมัคร
5 ใบรับรองแพทย์ และผลตรวจโรค ซิฟิลิส | Medical certificate for a work permit
6 สำเนาหนังสือเดินทาง , ให้ถ่ายเอกสารทุกหน้า ++หนังสือเดินทางตัวจริงไปด้วย++
7 หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท(ตอนไปยื่นเอกสาร พร้อมค่าธรรมเนียม 100 บาท)
8 โครงการอาสาสมัคร Project
9 ให้แนบแบบแสดงแผน ผลการทำงานของอาสาสมัครคนนั้นด้วย
10 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานในมูลนิธิฯ
11 แบบแจ้งเข้าอาสาสมัคร ตท.10
ลำดับ เอกสารหรือแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบคำขอ PDF File Word File
1 แบบฟอร์ม ตท. 5
2 สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปภาพและหน้าที่มีวีซ่า ล่าสุด
3 แบบหนังสือรับรองการจ้าง
4 ใบรับรองแพทย์ และผลตรวจโรค ซิฟิลิส | Medical certificate for a work permit
5 สำเนาหนังสือเดินทาง , ให้ถ่ายเอกสารทุกหน้า ++หนังสือเดินทางตัวจริงไปด้วย++
6 หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท(กรณีที่อาสาสมัครไม่ได้ไปด้วยพร้อมค่าธรรมเนียม 3,100 บาท/ 1 ปี หรือ 6,100 บาท/2 ปี บาท)
7 ผังโครงสร้างงานมูลนิธิ
8 ให้แนบแบบแสดงแผน ผลการทำงานของอาสาสมัครคนนั้นด้วย
9 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานในมูลนิธิฯ
รายละเอียดการดำเนินการ
ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่
หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26

แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม
แบบที่ 2 กรณี
++++ เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่
++++ การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม

Download ตท.6 PDF File ....

ข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ

เว็บไซต์นี้เกิดจากความตั้งใจที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมูลนิธิฯ ที่มีอาสาสมัครชาวต่างชาติที่ต้องขออนุญาตอยู่ต่อในประเทศไทยหรือชาวต่างชาติที่ประสงค์จะมาเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิ
ด้วยเอกสารที่มีอยู่นี้ หากมีเอกสารหรือข้อมูลใดๆ เปลี่ยนแปลงขอรบกวนเพื่อนๆ ได้ส่งมาให้ด้วยนะครับ... เพื่อจะได้แก้ไขให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ให้กับเพื่อนๆ มูลนิธิทั้งหลายได้นำไปใช้ในการดำเนินการขอต่ออายุให้กับอาสาสมัครขอรบกวนทุกท่านด้วยนะครับ ให้ส่งข้อมูลอัปเดดมาให้ตามที่อยู่อีเมล์นี้ admin@cmvisa.com หรือโพสขึ้นในไลน์กลุ่มของมูลนิธิหรือฝากข้อความได้ที่นี่ -->